Gizlilik politikası

Sinerjik.org’da ziyaretçilerin kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafazasına son derece önem verilir. İşbu aydınlatma beyanında 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin seyrine ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kim işlemektedir?

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Furkan Güven Taştan tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Sinerjik.org internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerindeki verileri işlenmektedir. Kategori isimlerinin ardından sayılanlar örnek mahiyetindedir:

  • Kimlik bilgileri: ad-soyad
  • İletişim bilgileri: fiziki adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesap bilgisi,
  • Takip bilgileri: cookie bilgisi, IP adres bilgisi, web sayfası trafik bilgisi

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmekte ve kimlere aktarılmaktadır?

Sinerjik.org’da veri sorumlusu, kişisel verilerinizi; (i) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (iii) veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve (iv) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, yalnızca 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yer sağlayıcı şirketle ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.

Google Analytics hizmetinden faydalanan Sinerjik.org, bu hizmetin yalnızca anonimleştirerek veri işlemesine müsadee etmektedir. Bu kapsamda User-ID özelliği aktif durumda olmayıp yeniden pazarlama ve reklamcılık amaçlı bir işlemeye de izin verilmemektedir. Google’ın gizlilik politikası için tıklayınız.

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz yalnızca internet sitesi üzerinden işlenmektedir.

Hangi hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olmasına dayanarak açık rıza alınmaksızın işlenmektedir. (Bkz. KVK Kanunu, m. 5/II-a ve ç)

Kanunlar uyarınca hangi haklara sahipsiniz?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde aşağıda sayılan haklara sahipsiniz;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
  6. (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

Bundan başka kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, genel mahkemelerden zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

Kişisel verisi işlenen kişiler, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İletişim  sayfasında bulunan formu eksiksiz doldurarak veri sorumlusuna iletebileceklerdir. Tarafımıza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.